Znajdź studio tatuażuRegulamin serwisu eTatuator.pl z dnia 01.01.2017
 1. Każdy użytkownik Internetu może zapoznać się z informacjami i opiniami o Artystach/Salonach zawartych w serwisie.
 2. Dostęp do serwisu jest bezpłatny. Niemniej Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat za ewentualne dodatkowe funkcjonalności.
 3. Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownicy mają możliwość stworzenia i edycji własnego profilu, wyszukiwania Artysty/Salonu, wyrażania opinii o Artyście/Salonie oraz przeglądaniu ogłoszeń przez nich dodanych.
 4. Użytkownik serwisu ma możliwość otrzymywania newslettera serwisu.
 5. Artysta/Salon ma możliwość dodawania ogłoszeń, w którym informuje użytkowników o zakresie prowadzonych usług oraz udostępnia informacje kontaktowe.
 6. Zabronione jest wrzucanie ogłoszeń nie powiązanych z tematyką Serwisu oraz duplikowanie dotychczas istniejących ogłoszeń.
 7. Opinie i komentarze są podpisywane nazwą użytkownika wybraną podczas rejestracji.
 8. Informacje oraz opinie wystawiane przez Użytkowników, muszą być zgodne z tematyką serwisu oraz opierać się na własnych doświadczeniach.
 9. Publikowanie zdjęć, jest jednocześnie zgodą na jego rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie własnego wizerunku w Serwisie. Zabroniona jest publikacja zdjęć innych osób bez ich zgody lub posiadania właściwych praw autorskich i do ich wizerunku. Do każdego zdjęcia opublikowanego w galerii ogłoszenia Artysta/Salon musi posiadać prawo do ich publikacji.
 10. Fotografie łamiące regulamin zostaną usunięte.
 11. Zabronione jest korzystanie z nieswojego konta, rejestracji wiecej niż jednego użytkownika a także udostępniania swojego profilu osobom trzecim.
 12. Na stronie Serwisu zabronione jest umieszczenie treści reklamowych.
 13. Opublikowane opinie i oceny nie mogą naruszać przepisów prawa i zasad współżycia społecznego; nie mogą nawoływać do nienawiści; nie mogą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, praw do znaków towarowych, praw autorskich i praw pokrewnych; nie mogą promować i zachęcać o działań przestępczych; nie mogą być fałszywe oraz wprowadzające w błąd innych Użytkowników; nie mogą być zamieszczane przez Użytkowników którzy nie byli klientami Artysty/Salonu.
 14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w Serwisie przez Użytkownika, Artystę/Salon.
 15. Administrator nie bierze udziału w ewentualnym konflikcie między Użytkownikami, Artystami/Salonami.
 16. Użytkownik, Artysta/Salon ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania wykonane niezgodne z prawem bądź szkody, będące następstwem tych działań w Serwisie (zwłaszcza zabronione jest naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich lub pokrewnych oraz podanie nieprawdziwych danych).
 17. Administrator zastrzega, iż korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika, Artysty/Salonu. Wszelkie informacje udostępnione w serwisie nie zostały objęte gwarancją jakości w zakresie ich wartości, przydatności, kompletności czy też użyteczności.
 18. Administrator nie bierze odpowiedzialności za skutki niewykonania bądź nieprawidłowego wykonania usług świadczonych przez Artystę/Salon.
 19. W przypadku naruszenia zasad Serwisu, Administrator ma prawo do zablokowania konta Użytkownika.
 20. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia opinii łamiących regulamin serwisu bądź na wniosek Artysty/Salonu w przypadku opinii nieprawdziwych.
 21. Użytkownik, Artysta/Salon akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Administratora w celach reklamowych bądź promocyjnych.
 22. Przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w formularzu rejestracyjnym odbywa się za zgodą wyrażoną podczas rejestracji w Serwisie. Administrator przetwarza dane każdego użytkownika zgodnie z prowadzoną Polityką Ochrony Prywatności.
 23. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji serwisu (usunięciu, zawieszeniu bądź całkowitemu zaniechaniu działań na Serwisie). Jednocześnie Użytkownikom nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu.
 24. Administrator posiada prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o takiej zmianie za pośrednictwem podanego podczas rejestracji adresu poczty elektronicznej.
 25. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie podlegają przepisom ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniom Kodeksu Cywilnego.